Back

Nepravidelná slovesa

Následující seznam nepravidelných sloves není řazen abecedně. Jeho smyslem je ukázat studentovi, že anglická nepravidelná slovesa nejsou chaotickou změtí, a pomoci mu osvojit si jejich tvary. Snad vám tento přehled pomůže ve vaší snaze naučit se spolehlivě znát co nejvíce nepravidelných sloves, které budete potřebovat, a získat určitý cit pro tvary těch sloves, která budete potkávat méně často.

Mimo méně častých sloves zde jsou i slovesa, která jsou nepravidelná jen v určitém významu, nebo která byla nepravidelná dříve, a dnes již tvoří pravidelné tvary. Má-li takové sloveso odlišné významy pro pravidelné a nepravidelné tvary, je uvedeno na dvou řádcích, má-li v obou případech stejný význam, je většinou na jediném řádku. Dále jsou slovesa rozdělena podle frekvence jejich výskytu. Obyčejným písmem jsou uvedena ta, která slovník Collins Cobuild English Dictionary (1995) řadí do skupiny 3400 základních slov, tvořících podle autorů tohoto slovníku více než 75% současné angličtiny. Ostatní, méně častá slovesa, jsou oddělena mezerou a vytištěna kurzívou.

Další texty o anglických slovesech a gramatice najdete na http://www.anglos.cz

Použité zkratky: zast. = zastaralé; zř. = zřídkavé; am. = americký úzus; br. = britský úzus; kniž. = knižní; ‑ed = tvar se tvoří pravidelnou příponou

A.    
Skupina, ve které se kmenová samohláska nemění, minulý i trpný tvar končí na -t a mimo to u některých z nich existují i pravidelné tvary s příponou -ed, které mají většinou stejný význam:

1)     typ burn, burnt, burnt

burn

burned
burnt

burned
burnt 

hořet, (s)pálit,

learn

learnt,
learned

learnt,
learned

naučit se, dovědět se,

smell

smelt,
smelled

smelt,
smelled

cítit, čichat, být cítit

spell

spelt,
spelled

spelt,
spelled

správně psát, hláskovat, naznačit

bust

bust,
busted

bust,
busted

rozbít, zabásnout, udělat razii

dwell

dwelt,
dwelled

dwelt,
dwelled

bydlet, prodlévat

misspell

misspelt,
misspelled

misspelt,
misspelled

psát nesprávně

overburn

overburnt,
overburned

overburnt,
overburned

přepálit, připálit (se)

spill

spilt,
spilled

spilt,
spilled

rozlít, rozsypat, řinout / valit se

spoil

spoilt,
spoiled

spoilt,
spoiled

zkazit, zmařit, rozmazlovat

sunburn

sunburnt,
sunburned

sunburnt,
sunburned

opálit / spálit se, sušit na slunci

underburn

underburnt,
underburned

underburnt,
underburned

nedopálit, vypálit málo

Poznámka:
U těchto sloves je forma s koncovkou -t běžnější v britské angličtině, forma s příponou -ed v americké, mimo to je -t častější u trpného tvaru a -ed u tvaru minulého. V minulém tvaru bývá i malý významový rozdíl: -ed značí trvání, -t značí krátkodobý děj.

2)     typ -d, -t, -t; jako build, built, built

bend

bent

bent

ohnout, sklonit

build

built

built

stavět, budovat

lend

lent

lent

půjčit, propůjčit; nabídnout

send

sent

sent

poslat, zaslat, vyslat

spend

spent

spent

utratit (peníze), strávit (čas)

gild

gilded
(gilt)

gilded
(gilt)

pozlatit, okrášlit (kniž.)

gird [g×:d]

girded,
(girt)

girded,
(girt)

opásat, obtočit (kniž.)

overspend

overspent

overspent

utratit příliš, vyhazovat peníze

rebuild

rebuilt

rebuilt

přestavět, obnovit

rend

rent

rent

roztrhnout (kniž.)

unbend

unbent

unbent

roztát, uvolnit se, zjihnout

 

B.    
Skupina, ve které minulý tvar a trpné příčestí mají příponu [t] nebo [d] a změnu na kmeni; slovesa této skupiny mají často i pravidelné tvary, které pak někdy nesou odlišný význam:

1)     typ [i:] [e] [e] jako sleep, slept, slept;
        je-li na konci kmene [z] nebo [v], změní se na [s] nebo [f]

deal  

dealt  

dealt  

obchodovat, zabývat se, přidělit

dream  

dreamt, [dremt] 
dreamed [dri:md] 

dreamt [dremt] 
dreamed [dri:md]  

snít, mít sen (br.)
 snít, mít sen (am. i br.)

feel  

felt  

felt  

cítit (se), připadat si, ohmatat

flee  

fled  

fled  

(u)prchnout, vystříhat se (kniž.)

keep  

kept  

kept  

(do)držet, uchovat, nechat

lean  

leant 
leaned  

leant 
leaned  

naklonit / opírat se, spoléhat (br.)

leap

leapt, 
leaped  

leapt, 
leaped  

skočit, poskakovat (br.)
skočit, poskakovat (am.)

leave  

left  

left  

odejít, odjet, opustit, nechat

lose [lu:z]  

lost  

lost  

ztratit, zmeškat, prohrát

mean  

meant  

meant  

mínit, zamýšlet, znamenat

sleep  

slept  

slepts  

pát, dřímat, vyspat se

sweep  

swept  

swept  

zamést, odstranit; přejet, vinout

bereave  

bereft  

bereft  

oloupit,

  

bereaved  

bereaved  

vzít - o smrti

cleave  

cleft  

cleft  

rozštěpit, rozrazit, (kniž.)

  

clove  

cloven  

rozštěpit, rozrazit, (zast.)

  

cleaved  

cleaved  

lpět, držet se (zast.)

creep  

crept  

crept  

plazit se, lézt, popínat se

kneel  

knelt, 
kneeled  

knelt, 
kneeled  

klečet, pokleknout

misdeal  

misdealt  

misdealt  

špatně rozdat karty

oversleep  

overslept  

overslept  

zaspat

weep  

wept  

wept  

plakat, ronit, vlhnout, mokvat

 2)    typ [i:] [o:] [o:] jako teach, taught, taught
        v minulém tvaru a v trpném příčestí se kmenová samohláska mění na [o:]

bring

brought

brought

přinést, vynést, přivést

buy [bai]  

bought  

bought

koupit, kupovat, vykoupit

catch

caught [kot]

caught [kot]

chytit, zachytit, chápat

fight

fought

fought

bojovat, zápasit

see

saught

saught

hledat, snažit se

teach

taught

taught

učit, vyučovat,

think

thought

thought

myslet, vymyslet, přemýšlet

work

worked
wrought [ro:t]

worked
wrought [ro:t]

pracovat, fungovat, působit
vytvářet, ovlivňovat (kniž.)

beseech

beseached
besaught

beseached
besaught

zapřísahat, snažně prosit (kniž.)

bethink

bethought

bethought

rozpomenout se, rozvážit (zř.)

rethink

rethought

rethought

znovu promyslit, přehodnotit

 3)    typ hear, heard, heard
        přípona -d plus změna kmenové souhlásky

hear [hi×]

heard [h×:d]

heard [h×:d]

slyšet, vy/ za/ slechnout

say [sei]

said [sed]

said [sed]

říci, vyjádřit, sdělit

sell

sold [s×uld]

sold  [s×uld] 

prodat, prodávat,

tell

told [t×uld]

told  [t×uld] 

říci, povědět, vyprávět

clothe[kloT]

clothed [kloTt]
clad [kl{d]

clothed  
clad

šatit
šatit (zast., tech., básn.)

foretell 

foretold

foretold

předpovědět

gainsay

gainsaid

gainsaid

popřít, odporovat (kniž.)

mishear[mishi×]

misheard [mish×:d]

misheard [mish×:d]

přeslechnout, špatně slyšet

overhear

overheard

overheard

tajně vyslechnout, zaslechnout

oversell

oversold

oversold

přeceňovat, nadměrně si cenit

resell

resold

resold

znovu prodat, dále prodat

retell

retold

retold

převyprávět

shoe

shoed
shod

shoed 
shod

opatřit obuví, (jako sloveso zříd.)

4)    typ make, made, made;
       přípona -d, předcházející samohláska zaniká

have

had

had

mít, dát si, vzít si na sebe

make

made

made

dělat, vyrobit, konat, přimět

  

remake

remade

remade

přepracovat

 

C.    
Skupina, ve které tři tvary mají dvě alternující samohlásky

1)     typ dig, dug, dug;
        minulý tvar a trpné příčestí jsou stejné, změna je jen na kmenové samohlásce

dig

dug [dag]

dug

kopat, rýt, pátrat

hang

hung [haö]
hanged

hung
hanged

zavěsit, věšet, viset
oběsit

spin

spun
span

spun

točit se, odstředit, příst

stick

stuck

stuck

(na)píchnout, vězet, lepit (se)

strik 

struck
struck

struck
stricken

stávkovat, uhodit, napadnout
udeřit (nemoc), ranit (slepotou)

string

strung

strung

napnout, natáhnout

swing

swung

swung 

houpat (se), kývat (se), mávnout

win

won [won]

won 

vyhrát, získat, dosáhnout

 

cling

clung

clung

lpět, držet se, lnout,

fling

flung

flung

mrštit, hodit, vrhnout

hamstring

hamstringed
 hamstrung

hamstringed
 hamstrung

zmrzačit přetn. šlach, ochromit

overhang

overhung

overhung

viset nad, být převislý, přesahovat

sling

slung

slung

mrštit, hodit, střílet, metat

slink

slunk

slunk

(od)plížit se, (vy)krást se

sting

stung

stung

bodnout, uštknout, píchat

wring

wrung

wrung

stisknout, zkroutit, ždímat

2)    typ [i:] [e] [e]; jako bleed, bled, bled

breed

bred

bred

(z)plodit, množit, (vy)chovat

feed

fed

fed

(na)krmit, živit (se), plnit

hold

held

held

(u)držet, zdržet, (us)pořádat

lead

led

led

vést, mít vůdčí postavení, řídit

meet

met

met

potkat (se), sejít se, seznámit se

read

read

read

číst, předčítat, interpretovat

speed

sped
speeded

sped
speeded

spěchat, jet nedovol. rychlostí
(je-li fráz. slovesem „speed up“)

behold

beheld

beheld

spatřit, hledět na (kniž.)

bleed

bled 

bled

krvácet, rozplývat,krvavě platit za - (for)

overfeed

overfed

overfed

překrmovat, přecpávat (se)

mislead

misled

misled

svést (na scestí), oklamat

uphold

 upheld

upheld

udržovat, potvrdit

withhold

withheld

 withheld

odepřít, nedat, zatajit (kniž.)

3)    typ [ai] [au] [au] resp. [ai] [×u] [×u]; jako bind, bound, bound

find

found  

found  

najít, zjistit, shledávat

wind [waind]

wound  

wound  

vinout (se), omotat, natáčet

bind

bound

bound

(s)vázat, (s)poutat,

grind

ground

ground

brousit, (se)mlít, biflovat

rebind  

rebound

rebound

převázat (knihu), znovu svázat

rewind

rewound

rewound

převinout, přetočit zpět

unbind

unbound

unbound

rozvázat, uvolnit

unwind

unwound

unwound

odvinout, odmotat, sejmout obvaz

abide [×'baid]

abided
abode [×'b×ud]

abided
abode [×'b×ud]

snášet, trpět, dodržet, trvat
setrvat, zůstat, prodlévat (zast.)

bide [baid]

bided, 
bode [b×ud]

bided

očekávat, čekat, trvat, (zast.)

heave [hi:v]

heaved  
hove [h×uv] 

heaved   
(hove) [h×uv]  

těžce zvedat, zvracet, povzdechnout
objevit se, vynořit se(kniž.)

reeve

reeved
rove [r×uv]

reeved 
rove [r×uv]

provléknout, upevnit,
(námoř.)

4)    typ get, got, got;

get

got

got, (gotten)

dostat (se), (am. nabýt) ...

light

lit
lighted

lit 
lighted 

rozsvítit, zapálit
svítit, posvítit

shine

shon
shined

shon 
shined

svítit, zářit, lesknout se
naleštit

shoot

shot

shot

střílet, střelit, odstřelit, zastřelit

sit

sat

sat

sedět, posadit (se),

slide

slid

slid

klouzat, smekat se, uklouznout

beget

begot
begat  

begotten

zplodit
(zast.)

outshine

outshon  

outshon

přezářit, excelovat

overshoot

overshot  

overshot 

přejet, minout, překročit (rozpočet)

spit

spat

spat

plivat, prskat; poprchávat (br.)

shit

shitted,
shat

shitted,
shat

srát

5)    typ [{] [u] [u]; jako stand, stood, stood

stand

stood

stood 

stát, postavit, ustálit se, ...

understand

understood

understood

rozumět, pochopit

misunderstand

misunderstood

misunderstood

špatně rozumět, neporozumět

withstand

withstood

withstood

odolat, vydržet, odporovat

6)    typ come, came, come; infinitiv a trpné příčestí mají stejný tvar

become

became

become

stát se

come

came

come

přijít, přijet, nastat,

overcome

overcame

overcome

přemoci, zdolat, zvítězit

run

ran

run

běžet, utíkat, valit se, ...

outrun

outran

outrun

předstihnout, utéci z dosahu

overrun

overran

overrun

dobýt, okupovat, překročit (čas)

re-run

re-ran

re-run

znovu uvést / vysílat, zopakovat

 

D.      
Skupina se třemi odlišnými tvary, minulý tvar končí na [n]:

1)    typ [ai] [×u] [i] jako write, wrote, written; 
       každý tvar má na kmeni jinou samohlásku

arise

arose

arisen

vzniknout

drive

drove

driven

řídit, pohánět, hnát, svézt

ride

rode

ridden

jet (kolo, kůň), jezdit, projet

rise

rose

risen

stoupat, povstat, vycházet (slunce)

write

wrote

written

psát

bestride

bestrode

bestridden, bestrid

opanovat, sedět/stát obkročmo

override

overrode

overridden

nabýt vrchu, anulovat

rewrite

rewrote

rewritten

přepsat, přestylizovat

smite

smote

smitten

zasáhnout, udeřit (zast.)

stride

strode

stridden

kráčet, rázovat, vykročit

strive

strove

striven

usilovat, zápasit, namáhat se

thrive

thrived
throve

thrived
thriven

dařit se, prospívat, vzkvétat (br.)
dařit se, prospívat, vzkvétat (am.)

a taky:

do

did

done

dělat

fly

flew

flown

letět, vlát,

dive

dived (br. i am.)
dove (zř. am.)

dived

potápět se, ponořit se

outdo

outdid

outdone

předčit, překonat, předstihnout

overdo

overdid

overdone

přehnat, převařit, přecpat

overfly

overflew

overflown

přeletět

redo

redid

redone

předělat, nově vymalovat

undo

undid

undone

zrušit, anulovat, odčinit

2)    typ break, broke, broken; 
        minulý tvar a trpné příčestí mají stejnou samohlásku [×u]

break [breik]

broke [br×uk]

broken [br×ukn]

rozbít, zlomit, změnit se

freeze [fri:z]

froze

frozen

mrznout, zmrazit, zadržet

choose [ču:z]

chose

chosen

vybrat /si, zvolit /si,

speak [spi:k]

spoke

spoken

mluvit, promluvit, vyjadřovat se

steal [sti:l]

stole

stolen

(u)krást, přikrást se, odloudit

wake [weik]

woke

woken

vzbudit (se), probudit (se)

awake

awoke

awoken

vzbudit (se), procitnout

bespeak

bespoke

bespoken

prozrazovat, věstit, zamluvit (kniž.)

weave [wi:v]

wove

woven

tkát, splétat, spřádat, proplétat se

3)    typ [e×] [o:] [o:n] jako bear, bore, borne; 
        minulý tvar a trpné příčestí mají stejnou samohlásku

bear [be×]

bore

borne (be born)

nést, snášet, plodit, (narodit se)

tear [te×]

tore

torn

roztrhnout, rozervat, trhat

wear [we×]

wore

worn

nosit (na sobě), opotřebovat

forbear

forbore

forborn

zdržet se (čeho), ustat, (kniž.)

forswear

  forswore

forsworn

zříci se, křivě přísahat (kniž.)

overbear

overbore

overborne

přemoci, převážit, utlačit

swear

swore

sworn

klít, přísahat,

4)    typ bite, bit, bitten; 
        minulý tvar a trpné příčestí mají stejnou samohlásku

beat [bi:t]

beat [bi:t]

beaten [bi:tn]

bíti, tlouci

bite

bit

bitten (bit)

kousat, okusovat, leptat,

forget

forgot

forgotten

zapomenout

hide [haid]

hid [hid]

hidden [hidn]

skrýt (se), schovat, zatajit

lie [lai]  

lay [lei]

lain [lein]

ležet, být umístěn

chide

chid
chided

chidden
chid, chided  

peskovat, plísnit, vadit se

shrive

shrived
shrove [šr
×uv]

shrived
shriven

vyzpovídat se, očistit od hříchu

seethe[si:D]

seethed [si:Dd]
sod[sod]

seethed [si:Dd]
sodden [sodn] 

vřít, překypovat (lidmi, věcmi)
překypovat (zast.)

tread [tred]

trod

trodden

šlapat, (pro)jít, vstoupit

underlay

underlaid

underlaid

ležet pod, podložit, vyztužit

5)    typ [×u] [u:] [×un] jako blow, blew, blown; 
        infinitiv a trpné příčestí mají stejnou samohlásku

blow [bl×u]

blew [blu:]

blown [bl×un]

vát, foukat, nafukovat

grow

grew

grown

růst, pěstovat, zakořenit se

know

knew

known

znát, vědět,

throw [Tr×u]

threw

thrown

házet, po/ s/hodit, vrhat

crow

crowed  crew  

crowed  crowed  

halekat, jásat,(za)kokrhat
(za)kokrhat (zast.)

foreknow

foreknew

foreknown

předvídat, vrhnout (se), uvrhnout

outgrow

outgrew

outgrown

vyrůst z, přerůst

overthrow

overthrew

overthrown

svrhnout (vládu)

6)    typ give, gave, given; 
        infinitiv a trpné příčestí mají stejnou samohlásku

give [giv]

gave [geiv]

given [givn]

dát, věnovat, zasvětit, ...

mistake

mistook

mistaken

nesprávně pochopit, zmýlit se

shake [šeik]

shook [šuk]

shaken [šeikn]

třást, (za)chvět se, třepat

take [teik]

took [tuk]

taken [teikn]

vzít, brát, uchopit, dostat, ...

betake [bi’teik]

betook

betaken

odebrat se, (zast.) uchýlit se

forbid

forbade
(forbad)

forbidden,
(forbid)

zakázat, znemožnit

forgive

forgave

forgiven

odpustit, prominout

forsake

forsook

forsaken

opustit, (za)nechat (kniž.)

misgive

misgave

misgiven

naplnit obavami, pochybnostmi

overtake

overtook

overtaken

předhonit, předjet, předběhnout

partake

partook

partaken

zúčastnit se, pojíst, mít nádech

retake

retook

retaken

znovu dobýt, opakovat (zkoušku)

undertake

undertook

undertaken

ujmout se, převzít, zavázat se

7)    typ draw, drew, drawn; 
        infinitiv a trpné příčestí mají stejnou samohlásku

draw [dro:]

drew [dru:]

drawn [dro:n]

táhnout, čerpat, kreslit

eat

ate [et] [eit]

eaten [i:tn]

jíst, chutnat, (se)žrat

fall [fo:l]

fell

fallen [foln]

(s)padat, opadnout, svažovat se

see

saw

seen

vidět, spatřit, chápat

withdraw

withdrew

withdrawn

stáhnout (se), odejít, vzít z oběhu

befall

befell

befallen

postihnout

foresee

foresaw

foreseen

předvídat

overeat

overate [et] [eit]

overeaten

přejídat se

oversee

oversaw

overseen

dozírat, dohlížet, zahlédnout

redraw

redrew

redrawn

překreslit, znovu navrhnout

slay

slew

slain

zabít, povraždit, zničit (kniž.)

 

E.    
Skupina, kde všechny tři tvary jsou různé, minulý tvar má příponu pravidelnou a trpné příčestí má příponu [n]:

1)    typ show, showed, shown

prove [pru:v]

proved [pru:vd]

proved
proven [pr×uvn] (am.)

dokázat, prokázat, ukázat se

show

showed

shown

ukázat, převést, předložit (doklad)

grave [greiv]

graved
graved

graved
graven [greivn]

vyrýt, vštípit, pohřbít
vyrýt, vštípit, pohřbít (zast.)

hew [hju:]

hewed [hju:d]

hewn [hju:n]

tesat, pokácet, (am.) dodržovat

lade [leid]

laded [leidid]

laden [leidn]

naložit, obtížit

mow [mou]

mowed [moud]

mown [moun]

sekat (trávu), kosit, žnout

rive [raiv]

rived [raivd]

riven [rivn], (rived)

odtrhnout,drásat, rvát

saw [so:]

sawed[so:d]

sawn [so:n]

řezat pilou, přeříznout

sew [s×u]

sewed[s×ud]

sewn [s×un], sewed

šít, sešívat

shear [ši×] 

sheared [ši×d]

shorn [šo:n], sheared

stříhat (ovce)

sow [s×u]

sowed [s×ud]

sown [s×oun]

sít, zasévat

strew [stru:]

strewed [stru:d]

strewn [stru:n]

poházet, roztrousit, stlát

swell

swelled

swollen

opuchnout, nabobtnat, kynout

 

F.    
Skupina, ve které jsou tři odlišné tvary lišící se kmenovou samohláskou:

1)    typ [i] [{] [a]; jako begin, began, begun

begin [biPgin]

began [biPg{n]

begun [biPgan]

začít

drink

drank

drunk

pít, napít se, pohlcovat

ring

rang

rung

zvonit, cinknout

sing

sang

sung

zpívat, opěvovat

sink

sank

sunk

klesat, potopit (se), svažovat se

spring

sprang

sprung

(vy)skočit, vytrysknout, pramenit

swim

swam

swum

plavat, plout

shrink

shrank

shrunk

srazit (textil), smrštit, stáhnout se

stink

stank, stunk

stunk

páchnout, zapáchat, smrdět

 

G.    
Skupina se zcela odlišnými tvary:

be 

was / were

been

být

go

went

gone

jít, chodit, podít se, ...

outgo

outwent

outgone

předstihnout, předčit

undergo

underwent

undergone

podstoupit, vydržet,zažít

 

H.    
Skupina „monotónních trojic“; infinitiv, minulý tvar a trpné příčestí mají stejný tvar):

1)    typ cut, cut, cut; některá z těchto sloves mají i pravidelné tvary

bet

bet

bet

vsadit se

bid

bid
bade, bid (am.)

bid
bidden

usilovat, pokusit se, nabízet,
popřát, dát; poprosit (kniž.)

broadcast

broadcast, (-ed)

broadcast

vysílat (rozhl. tel.), sít naširoko

burst

burst

burst

prasknout, (pro)puknout

cast

cast

cast

vrhat, vrhnout, obsadit roli, odlít

cost

cost

cost

stát, přijít draho, být drahý

cut

cut

cut

řezat, krájet, stříhat, sekat

forecast

forecast, -ed

forecast, -ed

předvídat, předpovídat,

hit

hit

hit

udeřit, praštit, zasáhnout

hurt

hurt

hurt

ranit, ublížit, bolet, poškodit

let

let

let

nechat, (při)pustit, pronajmout

put

put

put

dát, klást, umístit, ...

rid

rid (ridded)

rid (ridded)

zbavit se, vyčistit

set

set

set

dát (někam), postavit, nastavit, ...

shed [šed]

shed

shed

shazovat (listí/srst), prolévat

shred [šred]

shredded
shred  

shredded
shred  

(roz)trhat, (roz)drtit, rozstrouhat
(zast.)

shut

shut

shut

zavřít, zavírat (se)

split

split

split

rozštěpit,(na)štípat, rozdělit

spread [spred]

spread

spread

šířit (se), roztáhnout, roztírat

upset [ap’set]

upset

upset

rozčílit, zkazit, převrátit, porazit

wet

wet
wetted  

wet
wetted  

zamokřit, pomočit se

beset

beset

beset

zatížit, obklopit, tísnit

knit [nit]

knit,knitted (brows)
knitted

knit, knitted 
knitted

svraštit (obočí) (kniž.)
plést, spojit, propojit, srůst

miscast

miscast

miscast

špatně obsadit roli, špatně sečíst

overbid

overbid

overbid

přeplatit, přelicitovat

overcast

overcast

overcast

(za)stínit, zamračit se

quit

quit
(quitted)

quit
(quitted)

opustit, odejít, přestat

recast [ri:ka:st]

  recast

recast

přepracovat, přeobsadit, přelít

reset [ri:set]

reset

reset

vymazat, nově zasadit / srovnat

slit

slit

slit

rozříznout, prostřihnout, rozpárat

sweat [swet]

sweated,
(sweat)

sweated,
(sweat)

potit se, orosit se, dřít, makat

thrust [Trast]

thrust

thrust

vrazit, prodrat se,

underbid

underbid

underbid

podbízet, nabízet méně

undercut

undercut 

undercut

podříznout, podfrézovat,nabízet pod cenou

outbid

outbid

outbid

nabízet více, přelicitovat, předčit

wed

wed 
wedded

wed 
wedded

oženit se, vdát se (zast.)

 

I.    
Skupina sloves, která jsou nepravidelná pouze v pravopise:

1)    typ pay, paid, paid

lay

laid

laid

položit, klást, prostřít

pay

paid

paid

(za)platit, hradit, vynášet

inlay

inlaid

inlaid

vykládat, vyplňovat, intarzovat

mislay

mislaid

mislaid

založit, špatně položit

overlay

overlaid

overlaid

pokrýt, navařit, zalehnout (dítě)

relay

relaid

relaid

znovu položit / vydláždit, přeložit

waylay

  waylaid

waylaid

(po)číhat (si), čekat v záloze

overpay

overpaid

overpaid

přeplatit

repay

repaid

repaid

splatit, odplatit, pomstít

underpay

underpaid

underpaid

málo platit (mzdu)

Back home